Abonneer op nieuwsbrief.
Abonneer nu om als eerste toegang te krijgen tot nieuwe producten, exclusieve aanbiedingen en meer.

  ALGEMEEN
  ALGEMENE VOORWAARDEN

  In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Iconaxa Interieur

   

  Zetel bij
  Berghemweg 33A
  5975 RJ Sevenum
  Nederland
  HRB: 156576
  BTW-nummer: 2428960
  Telefoon: +31 (0) 77 23 40 007
  E-mail: info@Iconaxa.nl

   

  Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Iconaxa Interior en de Koper, met inbegrip van maar niet beperkt tot: de Overeenkomst voor de Levering van Goederen en elke wijziging of aanvulling daarop. Een contract komt pas tot stand nadat Iconaxa Interior dit schriftelijk aan de koper heeft bevestigd of doordat Iconaxa Interior het contract uitvoert. Koper: Iedereen die met Iconaxa Interior een overeenkomst sluit voor de levering van Goederen.

   

  § 1 Algemene bepalingen en toepassingsgebied
  1. De volgende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties tussen de verkoper Iconaxa Interior en de klant.

  2. In geval van een duurzame zakenrelatie tussen Iconaxa Interior en de klant zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige leveringen en diensten.

  3. Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers in de zin van §§ 14, 310 paragraaf 1 BGB, hierna ook klanten genoemd.

  4. De eventuele algemene voorwaarden van de klant maken slechts deel uit van het contract, voor zover de inhoud ervan overeenstemt met deze algemene voorwaarden of voor zover Iconaxa Interior uitdrukkelijk en in de schriftelijke vorm van hun toepassing heeft ingestemd.

  5. Aanvullende of afwijkende afspraken op deze leverings- en betalingsvoorwaarden tussen de verkoper en de klant voor de uitvoering van een contract worden schriftelijk in het contract vastgelegd. Dit geldt ook voor de annulering van deze schriftelijke vormvereiste.

  6. Rechten die de verkoper heeft op grond van de wettelijke bepalingen over de levering en betalingsvoorwaarden blijven onaangetast.

  7. De algemene voorwaarden worden vermeld wanneer de offerte door Iconaxa Interior per e-mail aan de klant wordt verstuurd. Geldig na ontvangst van de bestelling worden deze beschouwd als geaccepteerd door de klant en is er geen aparte goedkeuring nodig voor hun geldigheid.

  8. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld en aangepast door Iconaxa Interior.


  § 2 Sluiting van het contract

  1. Aanbiedingen zijn niet-bindend.

  2. Afbeeldingen, tekeningen, informatie over gewicht, afmetingen, prestaties en verbruik alsmede andere beschrijvingen van de producten uit de tot de aanbieding behorende artikelen zijn slechts bij benadering maatgevend, tenzij deze uitdrukkelijk bindend zijn. Ze vormen geen overeenkomst of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de aard van de producten.

  3. De verkoper behoudt alle eigendomsrechten op alle aanbiedingsdocumenten en auteursrechten. Dergelijke documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. Mocht dit toch het geval zijn, dan zijn er juridische gevolgen te verwachten.

  4. De gegevens in catalogi, tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet bindend in die zin dat geringe afwijkingen – uiteraard ter beoordeling van Iconaxa Interior – geen reden zijn tot afkeuring van de door Iconaxa Interior geleverde goederen, behoudens in die gevallen waarin Iconaxa Interior uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt dat de goederen bepaalde specificaties en/of eigenschappen hebben.

  5. Leer en hout is en blijft een natuurproduct. Als we je een voorbeeld of foto tonen of geven, doen we dat alleen ter referentie. Het materiaal, de kleur of de exacte afmetingen of het fabricageproces van het product kunnen op elk moment afwijken van het monster of de afbeelding.

  6. Een bestelling wordt pas bindend wanneer de verkoper het bewijs van betaling van het overeengekomen voorschot of het volledige aankoopbedrag op de rekening van Iconaxa Interior heeft ontvangen. Alleen dan kunnen de goederen worden gereserveerd voor de klant. De betaling moet worden overgemaakt op de bankrekening van. binnen 7 dagen Voer Iconaxa Interior in. Zodra we het betalingsbewijs hebben ontvangen en de goederen als gereserveerd worden beschouwd, heeft de klant geen mogelijkheid meer om zich terug te trekken uit de bestelling. Anders moet de klant 70% van de totale waarde van de bestelling betalen aan Iconaxa Interior. Dit geldt ook als het geld na 7 dagen nog niet is aangekomen op de bankrekening van Iconaxa Interior.

  7. Als de koper een contractuele verplichting niet nakomt, is de koper ook verplicht om de gemaakte incassokosten te betalen, inclusief de kosten van een advocaat en de kosten voor intern en extern juridisch advies ter hoogte van ten minste 25%. van het uitstaande bedrag, zonder dat Iconaxa Interior dit minimumbedrag moet bewijzen.

  8. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  9. Iconaxa Interior heeft het recht te weigeren een overeenkomst met de klant te sluiten.

  10. Het voorwerp van een eventueel contract kan enkel de levering zijn van goederen die gespecificeerd zijn in een offerte, in prijslijsten of in gelijkaardige schriftelijke documenten van door Iconaxa Interior aangeduide besteleenheden.

  11. Iconaxa Interior zal alle redelijke inspanningen leveren om haar leveringsverplichting na te komen.


  § 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden en rente

  1. Alle betalingen door Afnemer dienen te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder enige aftrek en/of verrekening en/of opschorting van enige betaling door Afnemer bankrekening te noemen ten gunste van Iconaxa Interior.

  2. Iconaxa Interior heeft te allen tijde het recht om vóór de aanvang of voortzetting van de uitvoering van het contract gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de koopprijs of een andere zekerheid voor de betaling van de koopprijs te eisen.

  3. De prijzen die Iconaxa Interior vermeldt in de op het ogenblik van de bestelling geldende prijslijsten, zijn van toepassing. Prijzen kunnen dagelijks variëren. Als de betaling de rekening van Iconaxa Interior niet binnen 7 dagen bereikt, kan Iconaxa Interior de bestelling zonder voorbehoud annuleren.

  4. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen vermeld in EURO en exclusief (21%) omzetbelasting. Dit is aanvullend en ten belope van de respectieve wettelijk geldende standaardset.

  5. Voor leveringen naar landen buiten Nederland kunnen extra kosten ontstaan in individuele gevallen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die de klant zelf moet dragen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldtransfers door banken (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in verband met het overmaken van geld, zelfs als de levering niet aan een land buiten de Europese Unie plaatsvindt, maar de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

  6. Tenzij anders overeengekomen, gelden alle prijzen voor leveringen binnen Duitsland en voor afhalingen/leveringen buiten Duitsland. vrije drager (FCA). In het geval van FCA zijn alle belastingen, heffingen, accijnzen en overheidskosten zoals export-, transit- en importtarieven, verzekeringskosten en andere vergunningen inbegrepen, die de klant moet betalen.

  7. Tenzij anders overeengekomen, zijn leveringen onderworpen aan vooruitbetaling.

  8. De door Iconaxa Interior opgegeven verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd (invoer-, douane- en behandelingskosten), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  9. Iconaxa Interior is gerechtigd de prijs te verhogen van kostprijsbepalende factoren die zich voordoen nadat de overeenkomst is gesloten, maar voordat de levering aan de koper heeft plaatsgevonden.

  10. De door Iconaxa Interior te leveren goederen zijn uitsluitend bepalend naar soort en merk. Indien enige verpakking, afwerking, ontwerp en/of type is gewijzigd, is Iconaxa Interior bevrijd door levering van de goederen die in dit opzicht zijn gewijzigd tegen de overeengekomen prijs.

  11. Alle facturen of aanbiedingen van Iconaxa Interior zijn vrijblijvend. De factuur verliest haar geldigheid als de aanbetaling niet binnen 7 dagen na de factuur of offerte is bijgeschreven op de rekening van Iconaxa Interior.

  a) Vanaf het relevante tijdstip een vertragingsrente van 8% boven de basisrentevoet en/of

  b) afrekenen en/of

  c) leveringen opschorten en/of

  d) Verdere schadeclaims zijn van toepassing

  12. Alle offertes en/of kostenramingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat de offerte onherroepelijk is.

  13. Bovendien kan de materiaalprijs variëren. Een definitieve overeenkomst komt daarom pas tot stand wanneer wij uw bestelling schriftelijk hebben bevestigd en u deze bevestiging voorzien van uw handtekening en bedrijfsstempel per post, fax of e-mail heeft geretourneerd.

  14. Soms blijkt, vooral bij speciale houtsoorten en leersoorten, dat onze inkoopkosten aanzienlijk hoger zijn dan verwacht. Om deze reden zijn aanbiedingen slechts 7 dagen geldig en zijn aanbiedingen alleen van toepassing op de huidige bestelling en niet op toekomstige bestellingen.

  15. Het niet voldoen van de proforma factuur met betrekking tot de vooruitbetaling binnen de overeengekomen datum zal resulteren in een prijswijziging of annulering van de bestelling.

  16. In het geval van doorlopende orders kan het voorkomen dat onze inkoopprijs meer dan 15% hoger is dan we hebben bepaald op basis van de orderbevestiging als gevolg van prijsstijgingen bij onze leveranciers in de tussentijd. In dergelijke gevallen kunnen we de prijs in je orderbevestiging met hetzelfde percentage verhogen. We zullen je hier uiteraard onmiddellijk van op de hoogte brengen en je vervolgens de keuze geven om deze prijsverhoging te accepteren of de aankoop te annuleren voor de producten die nog niet geleverd zijn.

  17. Tot slot zijn we niet gebonden aan een aanbieding of bevestiging als de koper redelijkerwijs kan zien dat de bestelling of aanbieding een kennelijke vergissing of typefout bevat.

  18. Iconaxa Interior is gerechtigd derden in te schakelen om uw bestelling(en) uit te voeren.

  19. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen onmiddellijk na ontvangst volledig verschuldigd en betaalbaar op onze bankrekening.

  20. Als je de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt de bestelling gewijzigd of geannuleerd en brengen wij helaas de kosten in rekening die wij in verband met de annulering hebben gemaakt.

  21. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, is Iconaxa Interior gerechtigd:

  22. Iconaxa Interior heeft het recht vooruitbetaling en/of onmiddellijke betaling te eisen bij de eerste overhandiging van de goederen aan de koper die niet tijdig heeft betaald of die niet meer kan worden verzekerd bij een kredietverzekeraar, onverminderd zijn andere rechten onder deze voorwaarden en/of de wet Koper (rembours) voor alle lopende contracten tussen Iconaxa Interior en de koper. In dit geval is de afnemer tevens verplicht om op eerste verzoek van Iconaxa Interior mee te werken aan de verpanding ten gunste van Iconaxa Interior van alle huidige en toekomstige voorraden, handelsvorderingen, inventarissen en overige vorderingen.

  bedrijfsactiva van de koper, die als zekerheid dienen voor de betaling van alle vorderingen die Iconaxa Interior om welke reden dan ook op de koper heeft of zal verkrijgen. Indien de koper weigert deze zekerheid na te leven, heeft Iconaxa Interior het recht de betrokken overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waarbij Iconaxa Interior recht verwerft op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 35% van de betrokken omzet van de overeenkomst.

  23. Vorderingen die Iconaxa Interior heeft op de koper zijn niet zakelijk aansprakelijk, tenzij Iconaxa Interior uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de verpanding.

  24. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 8% per maand of gedeelte daarvan, ook overeengekomen in geval van uitstel van betaling.

  25. Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

  26. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling en hij niet in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, draagt de klant alle redelijke kosten die hij moet maken om betaling te verkrijgen, in het bijzonder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

   

  § 4 Levering en prestaties
  1. Details zoals afmetingen, gewichten, gebruiksparameters, laad- en andere capaciteiten, toleranties, technische gegevens en soortgelijke informatie in de productbeschrijving die geldig was op het moment dat het contract werd afgesloten, zijn slechts referentiewaarden, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenkomst vereist. Gebruikelijke afwijkingen, afwijkingen als gevolg van wettelijke voorschriften of afwijkingen die betrekking hebben op technische verbeteringen, evenals de vervanging van (afzonderlijke) onderdelen door gelijkwaardige onderdelen zijn toegestaan, zolang de overeenkomstige afwijking of vervanging de bruikbaarheid van de goederen voor het contractueel beoogde doel niet beïnvloedt.

  2. U bent verplicht om de producten die u hebt gekocht af te nemen op het moment dat ze aan u worden geleverd of op het moment dat het contract ze aan u ter beschikking stelt om af te nemen.

  3. Op dat moment gaat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten ook op u over. Als je het transport zelf organiseert, dan gebeurt dit vanaf het moment dat ze in het magazijn of de opslagplaats geladen worden.

  4. Als u de levering weigert of niet de informatie of instructies geeft die nodig zijn voor de levering, kunnen wij u de kosten in rekening brengen die hierdoor ontstaan.

  5. Voor levering binnen Nederland wordt voor de meeste modellen een bedrag van 17 (€) euro per item exclusief btw in rekening gebracht.

  6. Voor leveringen binnen Duitsland wordt een bedrag van 18 (€) euro per artikel zonder btw in rekening gebracht.

  7. Voor leveringen buiten Nederland en Duitsland wordt de prijs berekend op basis van de bestemming.

  8. Als je bedrijf in liquidatie, surseance van betaling of faillissement verkeert, zijn al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

  9. De levering vindt plaats in het magazijn van Iconaxa Interior in Sevenum of Helferskirchen in Duitsland, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere wijze van verzending zijn overeengekomen. Vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten, zijn ze voor rekening en risico van de koper.

  10. Goederen die niet vanaf het magazijn in Sevenum of Helferskirchen worden geleverd, zijn voor rekening en risico van de koper vanaf het moment dat de goederen de fabriek verlaten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  11. Bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing indien het transport wordt uitgevoerd door of namens Iconaxa Interior.

  12. Tenzij anders overeengekomen begint de leveringstermijn (indien deze is overeengekomen in de vorm van een termijn en niet in de vorm van een datum) op het moment van ontvangst van de overeengekomen aanbetaling of vooruitbetaling van de koopprijs. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd wanneer de goederen Iconaxa Interior hebben verlaten tegen het einde van de termijn of wanneer Iconaxa Interior heeft meegedeeld dat de goederen klaar zijn voor verzending. De naleving van de leveringstermijnen is afhankelijk van de correcte en tijdige ontvangst van de leveringen door Iconaxa Interior zelf.

  13. Tenzij anders overeengekomen, kiest Iconaxa Interior naar eigen goeddunken de verpakking en de verzendmethode.

  14. Tenzij anders overeengekomen, levert Iconaxa Interior voor klanten franco vervoerder aan de overeengekomen vervoerder (FCA).

  15. De goederen zelf en de leveringen worden over het algemeen niet verzekerd door Iconaxa Interior. De klant heeft de mogelijkheid om de levering op eigen kosten bijkomend te verzekeren of dit door Iconaxa Interior te laten doen tegen een forfaitaire vergoeding. We gebruiken een derde partij voor de verzekeringspolis of dragen deze over aan onze klanten.

  16. Het risico gaat over op de klant wanneer de goederen worden overgedragen aan de derde partij die opdracht heeft gegeven voor het transport. Dit geldt ook als een “franco” levering is overeengekomen. In het geval van vertragingen in de verzending, waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico over met de selectie van de te leveren goederen en de kennisgeving van gereedheid voor verzending aan de klant. Retourrechten die Iconaxa Interior vrijwillig heeft toegekend aan de klant blijven onaangetast door deze bepaling.

  17. De levertijd of uitvoeringstermijn wordt bij benadering bepaald door Iconaxa Interior. Bij het bepalen van de leveringstermijn en/of de afwijkende voorwaarden gaat Iconaxa Interior uit van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. Opgegeven levertijden kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen en geven op geen enkele wijze recht op schadevergoeding.

  18. Omdat we afhankelijk zijn van een fabriek en materiaalleverancier, worden levertijden alleen ter informatie gegeven. Daarom kunnen ze niet worden geïnterpreteerd als exacte levertijden. Als de indicatieve levertijd van 8 tot 14 weken wordt overschreden, nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

  19. In geval van een vertraging in de levering die te wijten is aan omstandigheden waarvoor de klant alleen of in hoofdzaak verantwoordelijk is of waarvoor noch de klant noch Iconaxa Interior verantwoordelijk zijn, wordt de termijn verlengd met de periode die overeenstemt met de duur van de omstandigheid in kwestie, vermeerderd met een redelijke opstarttijd. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht. Iconaxa Interior kan in redelijke mate gedeeltelijke leveringen doen.

  20. In geval van niet-tijdige levering is Iconaxa Interior slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door de koper, met een verdere redelijke leveringstermijn van minstens 90 dagen. In het geval van te late levering is de koper volledig verplicht om de goederen te accepteren.

  21. Iconaxa Interior is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de productie of levering van Producten buiten de controle van Iconaxa Interior (zie artikel 15 Overmacht). De klant kan de bestelling onder deze omstandigheden niet annuleren.

  22. Je kunt vermeende kortingen of crediteringen niet zelf van het factuurbedrag aftrekken of verrekenen. Je moet de betaling ook niet opschorten omdat je vindt dat een andere levering niet aan je verwachtingen voldoet.

  23. Indien na ingebrekestelling verzuim optreedt, zal Iconaxa Interior de koper adviseren over de nakoming of ontbinding van de overeenkomst. De koper kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.

   

  § 5 Eigendomsvoorbehoud
  1. Iconaxa Interior blijft eigenaar van de goederen tot al haar financiële vorderingen op de klant (met inbegrip van alle saldovorderingen op vervallen facturen) die voortvloeien uit de verkoop van de goederen, zijn vervallen.

  uit de zakelijke relatie, met inbegrip van toekomstige claims, ook uit hoofde van contracten die op hetzelfde moment of op een latere datum zijn aangegaan, zijn voldaan.

  2. Indien de klant de vergoeding niet volledig betaalt, heeft Iconaxa Interior het recht om, na een bijkomende termijn van 7 dagen om de verplichtingen na te komen, zich terug te trekken uit het contract en de levering van de gereserveerde goederen te eisen. Bij gebrek aan betaling binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen heeft Iconaxa Interior het recht een verwijlintrest van 3% aan te rekenen. Als de betaling van de volledige zakelijke bestelling niet binnen 24 dagen is ontvangen, behoudt Iconaxa Interior zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen. Bovendien kan Iconaxa Interior een gedane aanbetaling inhouden.

  3. Indien een derde aanspraak maakt op voorbehouden goederen, dient de klant de derde te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Iconaxa Interior en Iconaxa Interior onmiddellijk op de hoogte te stellen. De klant draagt alle kosten die nodig zijn voor het annuleren van de vorderingen van de derde partij en het terughalen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. De klant is niet gerechtigd om de voorbehouden goederen te verpanden of als zekerheid over te dragen.

  4. De klant is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de gereserveerde goederen en deze niet door te verkopen. Indien dit niet gebeurt, heeft Iconaxa Interior de mogelijkheid om allerlei vorderingen in te stellen.

  5. De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Iconaxa Interior te bewaren en adequaat te verzekeren tegen diefstal en beschadiging.

  6. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens Iconaxa Interior niet nakomt of Iconaxa Interior goede grond geeft te vrezen dat hij deze verplichtingen niet zal nakomen, is Iconaxa Interior gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terstond terug te nemen. Hiertoe verleent de koper Iconaxa Interior onherroepelijk toegang tot de lokalen waar de geleverde goederen zich bevinden.

  7. Na de terugzending krijgt de koper de marktwaarde gecrediteerd, met een maximum van de oorspronkelijke aankoopprijs, verminderd met de kosten die Iconaxa Interior heeft gemaakt als gevolg van de terugzending.

  8. Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat u alle openstaande facturen hebt betaald. Ook voor andere producten. Zolang er een eigendomsvoorbehoud op de producten rust, mag u deze producten niet gebruiken, verhuren of verkopen. U hebt niet het recht om de Producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

   

  § 6 Verplichting om te onderzoeken
  1. De klant of een transportbedrijf dat de goederen voor de klant in ontvangst neemt, moet ze onmiddellijk na ontvangst controleren en dit alles. inspectie van herkenbare defecten onmiddellijk en schriftelijk gedocumenteerd (“duidelijke defecten”).

  2. De klant dient de goederen te inspecteren op gebreken die niet herkenbaar zijn als onderdeel van een goede inspectie conform Sectie (1) hierboven (gebreken die “niet-zichtbare”/”verborgen” gebreken zijn) en dergelijke gebreken onmiddellijk na ontdekking, maar niet later dan 2 dagen na ontvangst van de producten, schriftelijk te melden.

  3. De klant is verplicht om alle redelijke en passende maatregelen te nemen om verdere schade aan de defecte goederen te voorkomen.

   

  § 7 Gebreken en aansprakelijkheid
  1. Iconaxa Interior zal geconstateerde kwaliteits- en juridische gebreken, die uitsluitend en aantoonbaar zijn ontstaan tijdens het transport naar het magazijn van Iconaxa Interior, binnen een redelijke termijn herstellen (“nakoming achteraf”) voor zover de klant Iconaxa Interior opdracht heeft gegeven voor de leveringen een passende transportverzekering af te sluiten. In het geval van een klein defect is er geen herroepingsrecht.

  2. Indien de afnemer de goederen of leveringen niet heeft verzekerd of door Iconaxa Interior heeft laten verzekeren, is Iconaxa Interior niet aansprakelijk voor gebreken en het herstel daarvan. Aansprakelijkheid voor gebreken bestaat enkel voor leveringen indien de klant een verzekering heeft afgesloten of indien de klant Iconaxa Interior hiertoe opdracht heeft gegeven.

  3. Tijdens de verzending of levering geven we geen garantie als de producten beschadigd zijn of beschadigd raken. We kunnen de nauwkeurigheid van de goederen niet garanderen, omdat we gebruikmaken van een extern bedrijf. De klant heeft de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor de juistheid van de goederen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

  4. Iconaxa Interior is niet aansprakelijk indien de klant zonder voorafgaande toestemming van Iconaxa Interior de goederen wijzigt of door een derde laat wijzigen.

  5. Bovendien is Iconaxa Interior niet aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, invloeden van buitenaf of oneigenlijk gebruik blijken.

  6. Aangezien Iconaxa Interior zelf geen goederen produceert, maar ze aankoopt bij derden, controleren we onze goederen zeer zorgvuldig op hun juistheid voordat we ze naar onze klanten sturen, om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen.

  7. Iconaxa Interior is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

  8. Iconaxa Interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld leveranciers of andere dienstverleners) aan de producten die te wijten is aan oneigenlijk gebruik of aan het gebruik van producten en dergelijke.

  9. De klant zal onverwijld alle noodzakelijke inspanningen (laten) verrichten om de schade en de gevolgen daarvan tot een minimum te beperken of geheel te voorkomen.

  10. Alle verdere schadeclaims op basis van directe en indirecte, incidentele of gevolgschade, in het bijzonder met betrekking tot gederfde winst, gemiste kansen en advocatenhonoraria, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

  11. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden zowel voor rechtspersonen, wettelijke vertegenwoordigers en werknemers van Iconaxa Interior, als voor natuurlijke personen die Iconaxa Interior belast met de uitvoering van haar verplichtingen.

  12. Iconaxa Interior is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of beschadiging van goederen onderweg, tenzij de klant een verzekering heeft afgesloten of Iconaxa Interior hiertoe opdracht heeft gekregen. De bestelde producten worden met de grootste zorg verpakt. Verzending is altijd op risico van de klant. Dit geldt ook voor leveringen waarbij is gekozen voor een extra toeslag voor expresverzending, voor een toeslag naar keuze voor verzekerde verzending, dit moet worden vermeld op de factuur.

  13. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de verkoper.

  14. Iconaxa Interior is enkel aansprakelijk voor schade geleden door de koper als gevolg van opzet of nalatigheid van Iconaxa Interior. Iconaxa Interior is niet aansprakelijk voor enige andere schade, in welke vorm dan ook.

  15. Iconaxa Interior is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, met inbegrip van schade door bedrijfsonderbreking en/of gederfde winst, verplicht.

  16. Aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk zijn gemeld aan Iconaxa Interior binnen 48 uur nadat de koper op de hoogte is geraakt of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen raken.

  17. De aansprakelijkheid van Iconaxa Interior is beperkt tot de omzet met betrekking tot de levering.

  18. In tegenstelling tot het voorgaande is, indien Iconaxa Interior voor de schade in kwestie verzekerd is, haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar onder die verzekering wordt uitbetaald.

  19. Natuurlijk zijn we aansprakelijk voor schade die we onverwacht kunnen vaststellen. Dit moet natuurlijk in verhouding staan tot onze risico’s en de marges die we behalen. Onze aansprakelijkheid is daarom in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de door ons geleverde goederen. Daarover Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals winstderving omdat je ons product niet kunt doorverkopen of omdat je ergens anders duurder moet inkopen. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

   

  § 8 Annulering en retournering
  1. Een teruggave van goederen is niet mogelijk voor klanten, hier in het bijzonder zakelijke klanten iSd §§ 14, 310 Abs.1 BGB.

  2. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geannuleerd. In geval van annulering wordt een vergoeding van 70% van de totale orderwaarde exclusief btw in rekening gebracht.

  3. Indien de koper na de totstandkoming van een overeenkomst deze wenst te herroepen of te wijzigen, is Iconaxa Interior slechts aan deze herroeping en/of wijziging gebonden indien hij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

  4. De koper moet Iconaxa Interior schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering of wijziging.

  5. In geval van annulering of wijziging is de koper verplicht Iconaxa Interior schadeloos te stellen voor alle daaruit voortvloeiende kosten en/of schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: transport- en fabricagekosten, administratiekosten en/of gederfde winst.

  6. De Koper kan er zich niet meer op beroepen dat het geleverde niet beantwoordt aan hetgeen werd overeengekomen (non-conformiteit) indien hij Iconaxa Interior hiervan niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht binnen de 48 uur na levering van de goederen.

  7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, kleuren en/of ontwerp, die in de handel gebruikelijk worden geacht of technisch niet te vermijden of moeilijk te vermijden zijn, kunnen geen reden zijn voor een afwijking.

  8. Een terugzending van de geleverde goederen wegens niet-conformiteit is slechts mogelijk na een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen de partijen.

  9. Iconaxa Interior levert en biedt alleen goederen aan voor commerciële klanten en freelancers. Er is geen sprake van verkoop aan particuliere klanten in de zin van § 13 BGB. Er is geen herroepings- of retourrecht voor contracten tussen handelaren. Door je bestelling te plaatsen, bevestig je dat je een handelaar bent.

   

  § 9 Verrekening/ Inhouding/ Toewijzing
  1. Iconaxa Interior kan zich beroepen op de wettelijke verrekening en het retentierecht.

  2. Met betrekking tot zijn eigen vorderingen kan de klant alleen verrekenen of een retentierecht doen gelden voor zover zijn vorderingen onomstotelijk zijn vastgesteld door een declaratoir vonnis of anderszins, onbetwist zijn of erkend zijn.

  3. De klant kan geen enkele vordering op Iconaxa Interior overdragen.

   

  § 10 Intellectueel eigendom
  1. De Klant stemt ermee in en erkent dat alle merknamen, handelsmerken, octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendommen die betrekking hebben op of verbonden zijn met de Producten (“Intellectuele Eigendom”), ongeacht het land van vestiging, eigendom zijn van en volledig toebehoren aan Iconaxa Interior. De Klant zal geen pogingen ondernemen om intellectuele eigendom van Iconaxa Interior in het Gebied of elders te patenteren, te registreren of wederrechtelijk toe te eigenen. Bovendien ondersteunt de klant Iconaxa Interior bij het beschermen en registreren of uitbreiden van de bescherming van haar intellectuele eigendom in het Gebied en zal Iconaxa Interior op de hoogte brengen van elke inbreuk of dreigende inbreuk op intellectuele eigendom.

  2. Indien de klant van Iconaxa Interior rechtstreeks of onrechtstreeks via een derde goederen probeert te bestellen bij onze leverancier zonder onze toestemming of ons medeweten, zal Iconaxa Interior een boete van 70% van de gemaakte winst verschuldigd zijn.

  3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, monsters en foto’s, ongeacht de herkomst van de door Iconaxa Interior geleverde producten, blijven bij Iconaxa Interior. Het is de koper uitdrukkelijk verboden ontwerpen te kopiëren en/of op andere wijze door derden te laten vervaardigen. Als dit wordt vastgesteld, ontvangt Iconaxa Interior een onmiddellijk opeisbare vordering van € 800.000 duizend per schikking op de koper.

  4. Iconaxa Interior behoudt zich het recht voor om al haar producten van een eigen logo te voorzien. Er is geen aparte toestemming van de klant nodig. Als de klant dit niet wil, moet dit schriftelijk worden meegedeeld.

  5. Iconaxa Interior verklaart dat de geleverde goederen naar eer en geweten geen inbreuk maken op toepasselijke intellectuele eigendomsrechten van derden. Iconaxa Interior kan de koper echter niet vrijwaren voor inbreuken op eigendomsrechten van derden.

  6. Iconaxa Interior is gerechtigd de door haar geleverde goederen terug te nemen van de afnemer indien blijkt dat er inbreuk is gemaakt op de intellectuele eigendom van derden. Iconaxa Interior stuurt de koper een creditfactuur voor de geretourneerde goederen. Het terugnemen van de goederen geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

  7. Afnemer mag het Beeldmateriaal dat Iconaxa Interior beschikbaar stelt, gebruiken op zijn website ter ondersteuning van het merk Iconaxa Interior. Gebruik voor andere doeleinden of op een andere manier is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iconaxa Interior.

   

  § 11 Vrijwaring
  1. De klant zal Iconaxa Interior verdedigen tegen en vrijwaren van alle vorderingen, eisen, rechtszaken, kosten en uitgaven die zij kan hebben met betrekking tot een vermeende inbreuk, nalatigheid, fout, onoplettendheid of verzuim van de kant van de klant of een werknemer of vertegenwoordiger van de klant tegen Iconaxa Interior of ontstaan.

   

  § 12 Verwerking van persoonsgegevens
  1. Voor de verwerking van die persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van onze eigen bedrijfsactiviteiten, is telkens uitsluitend Iconaxa Interior of de klant verantwoordelijk in de zin van Art. 4 nr. 7 DSGVO. Iconaxa Interior en de klant zijn verplicht de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven om te voldoen aan de regelgeving.

  2. Na de uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden, en met name met het oog op de verwerking van de bestellingen van de Klant (beheer, controle, facturatie, enz.) en in geval van een geschil tussen Iconaxa Interior en de Klant, verwerkt Iconaxa Interior persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna “betrokkenen” genoemd).

  3. Deze persoonsgegevens zijn de gegevens die door de klant aan Iconaxa Interior zijn verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot, de voor- en achternaam van de persoon die de bestelling heeft geplaatst, het postadres, het elektronische adres en een telefoonnummer. Voor het initiëren van zaken, in het bijzonder voor precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen, kan Iconaxa Interior e-mails sturen naar het adres dat door de betrokkene is opgegeven. de betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van dergelijke e-mails.

  4. In principe worden de persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden. In uitzonderlijke gevallen kan een overdracht aan derden plaatsvinden, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst aan de klant. Dit geldt in het bijzonder voor bekendmaking aan groepsmaatschappijen, technische dienstverleners, Partners, leveranciers en dienstverleners en partners van de leverancier, transportdienstverleners, beheerders van de IT-systemen, facturerings- en boekhouddienstverleners. Een overdracht kan ook gebeuren aan de wettelijke adviseurs van Iconaxa Interior die gebonden zijn door professionele vertrouwelijkheid en/of contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

  5. Iconaxa Interior bewaart persoonsgegevens voor de duur van de zakelijke relatie en zolang als nodig is om claims en geschillen te beheren of om te voldoen aan wettelijke voorschriften en/of vereisten (met name commerciële en fiscale wetgeving). en/of noodzakelijk is om te reageren op verzoeken van de bevoegde autoriteiten.

  6. Als er geen gegevensoverdracht plaatsvindt buiten de Europese Economische Ruimte, worden de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte gehost door een serviceprovider die gebonden is aan de beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen van de GDPR. Iconaxa Interior of haar host kan persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en waarvoor er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is, als er passende waarborgen zijn ingevoerd om de persoonsgegevens te beschermen en de betrokkenen afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen ter beschikking staan. Als zodanig gelden met name bindende interne gegevensbeschermingsregels en standaardgegevensbeschermingsclausules van de Commissie.

  7. Afhankelijk van de wettelijke vereisten hebben de betrokken personen het recht om informatie, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen, de verwerking ervan te beperken en de ontvangst en overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen. Om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie, heeft de betrokkene ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voor zover Iconaxa Interior toestemming heeft verkregen voor het gebruik van persoonsgegevens, kan de betrokkene deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De contactpersoon voor de uitoefening van bovengenoemde rechten is Iconaxa Interior functionaris voor gegevensbescherming info@Iconaxa.com

   

  § 13 Garantie
  1. Wij garanderen dat de door ons geleverde goederen vrij zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Voor gebreken die bij levering niet zichtbaar zijn, vervalt deze garantie 48 uur na levering.

  2. Iconaxa Interior geeft geen andere of verdere garantie voor goederen dan de garantie van haar leveranciers en/of fabrikanten voor het product in kwestie.

  3. Deze Iconaxa Garantie voor het Interieur geldt niet voor: (a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering door normaal gebruik en opslag; (b) schade veroorzaakt door incorrect en/of onjuist onderhoud; (c) schade veroorzaakt door verhuur aan een derde partij of het Product veroorzaakt door externe oorzaken zoals brand, water, stoom, vloeistof, ijs, verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, misbruik (inclusief gebruik in strijd met de instructies van Iconaxa Interior) of misbruik; (d) op en verwisselbare onderdelen. De garantie is ook niet van toepassing als de producten worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

  4. Iconaxa Interior garandeert dat de goederen de eigenschappen bezitten die de koper redelijkerwijs mag verwachten gedurende een bepaalde periode na aankoop voor deze goederen van maximaal twaalf maanden. De garantie van 12 maanden vervalt als de koper zijn producten gebruikt op evenementen, bruiloften en partijen. De garantie vervalt ook als de koper de producten aan anderen verhuurt.

  5. Indien de goederen binnen deze termijn defect blijken, zorgt Iconaxa Interior voor herstelling of vervanging. Hiertoe zal de koper Iconaxa Interior alle nodige samenwerkingsdiensten verlenen. In geen geval zal Iconaxa Interior gehouden zijn enige schade te vergoeden, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  6. Als de koper zelf wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht, vervalt elke garantie. Hetzelfde geldt als de goederen niet goed behandeld en/of gereinigd zijn.

  7. Er wordt geen garantie aanvaard voor gebreken die het gevolg zijn van weersinvloeden, lichtinval en/of verhuur van producten aan derden.

  8. Iconaxa Interior is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

   

  § 14 Transport- en verpakkingskosten
  1. Transport-, verpakkings- en verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Indien voor de levering van de containergoederen met de koper een forfaitaire prijs voor de onder § 4.7 vermelde kosten werd overeengekomen, heeft Iconaxa Interior niettemin het recht om de kosten van de zeevracht aan de koper door te rekenen indien en voor zover deze kosten een bedrag van USD 3.500 overschrijden. Het bovenstaande bedrag kan maandelijks worden aangepast door Iconaxa Interior.

   

  § 15 Overmacht
  1. Iconaxa Interior is ontheven van haar verplichting om alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst met de Klant uit te voeren, indien deze uitvoering geheel of gedeeltelijk wordt vertraagd of verhinderd als gevolg van of in verband met:

  2. In geval van overmacht heeft Iconaxa Interior het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

  3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan officiële maatregelen, stakingen, bedrijfsstoringen, verkeersstoringen, ziekten, natuurrampen, (burger)oorlogen, couppogingen en/of andere onlusten, algemene vervoersproblemen, import- en/of exportbelemmeringen en ook storingen in het communicatienetwerk en/of internetverbindingen of Stroomproblemen, oproer, oorlog, terroristische daden, burgerlijke onlusten, stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, brand, explosie, stormen, overstromingen, overmacht, navigatiefouten, verstoring of uitval van transport, productie, distributie, opslag of verwerkingsbedrijf of -faciliteit.

  4. Onder overmacht vallen ook alle omstandigheden die bij het afsluiten van het contract niet te voorzien waren en die buiten de invloedssfeer van Iconaxa Interior liggen.

  5. Iconaxa Interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsstijgingen van containers. Indien er andere dan Iconaxa Interior bij het bepalen van de leverings- en/of servicetermijn bekende omstandigheden zijn, kan Iconaxa Interior de leverings- of servicetermijn verlengen met de periode die nodig is om de goederen onder deze omstandigheden te kunnen uitvoeren. In dit geval, als het werk niet kan worden opgenomen in de planning van Iconaxa Interior, zal het worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. Bovendien kan de andere partij geen schadevergoeding eisen.

  6. Indien kostenbepalende factoren de prijs verhogen nadat de factuur is betaald, is Iconaxa Interior gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de klant, op voorwaarde dat de uitvoering van de factuur nog niet volledig is afgerond op het moment van facturatie. De wederpartij is verplicht de prijsverhoging gelijktijdig met de betaling door de klant of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn te voldoen.

  7. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Iconaxa Interieur die niet uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de Algemene Voorwaarden.

  8. De wederpartij vrijwaart Iconaxa Interior voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit productaansprakelijkheid, leveringsaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor vertragingen als gevolg van COVID-19.

  9. Naleving van enige wet, voorschrift, verzoek of bevel van een overheidsinstantie of agentschap op lokaal, staats- of provinciaal niveau.

  10. Tekortkoming of verstoring in de fabricage, inkoop, verwerking, levering of het verbruik van de Producten, Elke andere reden (van dezelfde categorie of soort als die welke in deze Overeenkomst zijn opgesomd) buiten de redelijke controle van Iconaxa Interior, die Iconaxa Interior bij de uitvoering van haar verplichtingen kan verhinderen en die Iconaxa Interior door de uitoefening van redelijke zorg niet kan voorkomen.

  11. Niettegenstaande enige andere bepaling of voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden, kan Iconaxa Interior in het geval van een geval van Overmacht dat een invloed heeft op Iconaxa Interior zoals hierboven beschreven, haar beschikbare voorraad van de relevante Producten verdelen onder haar kopers op om het even welke basis zonder enige verplichting op te lopen en/of de prijzen voor de Producten aanpassen om de verhoogde kosten te weerspiegelen die verband houden met die beschreven onder (1) (2) en (3) hierboven om gebeurtenissen in evenwicht te brengen.

   

  § 16 Vertrouwelijke informatie
  1. De klant heeft de inhoud van de overeenkomst en alle informatie die Iconaxa Interior hem verstrekt over kosten en prijzen, evenals alle andere informatie over Iconaxa Interior, die hij van Iconaxa Interior of anderszins ontvangt (gezamenlijk: “Vertrouwelijke Informatie”), als strikt vertrouwelijk te behandelen en mag deze alleen gebruiken in het kader van zijn verplichtingen uit hoofde van hun overeenkomst.

   

  § 17 Scheidbaarheidclausule
  1. Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die ongeldig of niet-afdwingbaar is in het relevante rechtsgebied, is nietig voor zover deze ongeldig en niet-afdwingbaar is. De overige bepalingen blijven ongewijzigd.

   

  § 18 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
  1. Alle overeenkomsten en juridisch relevante verklaringen van de partijen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

  2. Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, tenzij Iconaxa Interior de voorkeur geeft aan de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de koper of dwingend recht anders voorschrijft.

  3. De rechtsverhouding tussen de partijen wordt beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 is niet van toepassing. Overlijdt of onder curatele wordt gesteld; Niet voldoet aan een wettelijke verplichting, een overeenkomst tussen de partijen of deze Voorwaarden;

   

  § 19 Buitengerechtelijke resolutie
  1. Onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente heeft Iconaxa Interior het recht de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk te ontbinden en/of het bedrag dat de koper nog verschuldigd is aan Iconaxa Interior terstond en zonder ingebrekestelling terug te vorderen indien koper: In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe wordt ingediend of surseance van betaling wordt aangevraagd of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk wordt geconfisqueerd; Beslag legt op zijn bedrijf of een substantieel deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, of het doel van zijn bedrijf wijzigt;

   

  § 20 Toepasselijkheid
  1. Voor zover onze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse aan de koper ter beschikking zijn gesteld, prevaleren de algemene voorwaarden in de Nederlandse tekst uitsluitend in geval van interpretatie- en/of tekstverschillen.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en op alle overeenkomsten met Iconaxa Interior.

  3. De toepasselijkheid van algemene inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer op overeenkomsten tussen Iconaxa Interior en de afnemer is uitgesloten.

  4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen Iconaxa Interior en de koper zijn overeengekomen. 2 november 2020 release.

  Nederlandse groothandel in meubels, decoratie en woonaccessoires. Unieke producten, eye catchers en meer..

  X